preloader

NASZA STRONA UŻYWA PLIKÓW COOKIE.
ZOBACZ POLITYKĘ PRYWATNOŚCI.

X

Polityka prywatności

Polityka prywatności

RODO to Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., dotyczące ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Link do pełnego rozporządzenia w PDF  

Obowiązek informacyjny na podstawie artykułu 13 RODO

Administratorem danych osobowych przetwarzanych na stronie www.hevelka.pl jest Magdalena Stybor, przedstawiciel marki Hevelka, działającej jako projekt Festiwal Hevelka SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, KRS: 0000926727, NIP: 5842809555, REGON: 520187295, Adres siedziby: Maurycego Beniowskiego 34, 80-382 Gdańsk, Polska, który przetwarza Państwa dane osobowe uzyskane podczas uzupełniania formularza, w celu realizacji zamówień oraz kontaktu w celu wyjaśnienia spraw, w szczególności:

 • imię (imiona) i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres mailowy
 • w przypadku przedsiębiorców przetwarzamy dodatkowo: NIP, REGON, adres siedziby, numer rachunku bankowego, dane zawarte w dokumentach finansowych.

Przetwarzamy Państwa Dane Osobowe na podstawie  art. 6 ust. 1 lit. a – e ogólnego rozporządzenia [RODO]. Gromadzimy Państwa Dane osobowe w następujących celach:

 • zawierania i/lub realizacji łączącej nas umowy oraz świadczenia dla Państwa oferowanych przez nas usług,
 • udzielania dodatkowych informacji odbiorcom strony
 • wyjaśniania spraw związanych z prowadzonymi przez nas zleceniami oraz oferowanymi usługami

Hevelka, działająca jako projekt Festiwal Hevelka SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, KRS: 0000926727, NIP: 5842809555, REGON: 520187295,  Adres siedziby: Maurycego Beniowskiego 34, 80-382 Gdańsk, Polska, zobowiązuje się stosować odpowiednie środki bezpieczeństwa, zarówno techniczne jak i organizacyjne, aby chronić Państwa Dane osobowe. Dane osobowe będą przechowywane przez Przetwarzających dane, wyłącznie przez czas niezbędny do osiągnięcia celów, dla których dane te są gromadzone, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, maksymalnie przez okres zabezpieczenia materiałów niezbędnych dla postępowań prawnych (w tym podatkowych i odszkodowawczych) oraz do czasu ewentualnego przedawnienia roszczeń Państwa i Urzędu.

Przysługują Państwu prawa w zakresie ochrony Danych osobowych. Zgodnie z obowiązującym prawem o ochronie danych, jesteście Państwo uprawnieni do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Ponadto, macie Państwo prawo do:

 1. żądania dostępu do Danych osobowych; osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeśli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich. Hevelka dostarczy Państwu na żądanie jedną kopię Państwa Danych osobowych podlegających przetwarzaniu.
 2. sprostowania Danych osobowych; mają Państwo prawo do sprostowania Danych osobowych, które Państwa dotyczą, a które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, mają Państwo prawo żądania uzupełnienia niekompletnych Danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia,
 3. usunięcia Danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”); mają Państwo prawo żądania, o ile zachodzą okoliczności przewidziane prawem, niezwłocznego usunięcia dotyczących Państwa Danych osobowych, a marka Hevelka ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć takie Dane osobowe,
 4. ograniczenia przetwarzania Państwa Danych osobowych; w takim przypadku, Hevelka wskaże na Państwa żądanie takie Dane osobowe, a ich przetwarzanie może zostać ograniczone tylko i wyłącznie do określonych celów,
 5. przenoszenia Danych osobowych; macie Państwo prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego Dane osobowe Państwa dotyczące, przetwarzane przez Hevelka oraz macie Państwo prawo przesłać te Dane osobowe innemu podmiotowi,
 6. sprzeciwu; w pewnych okolicznościach mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Państwa Danych osobowych, a na Hevelce może ciążyć obowiązek zaprzestania przetwarzania takich Danych osobowych.

Informujemy, że Pani/Pana dane nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również nie są wykorzystywane do profilowania chyba, że wyrazicie Państwo na to odrębną zgodę oraz że Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

Podanie danych jest dobrowolne, ale ich niepodanie będzie związane z brakiem możliwości rozpatrzenia spraw kierowanych do nas przez formularz zamieszczony na stronie lub inną drogą kontaktu

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących Danych osobowych lub wykonywania praw w zakresie prywatności, prosimy o kontakt z Administratorem Państwa danych osobowych – Magdalena Stybor, e-mail: ws@hevelka.pl

Informujemy o możliwości okresowej aktualizacji niniejszej Informacji zgodnie z obowiązującym prawem (np. jeśli wdrażamy nowe systemy lub procesy, które wiążą się z wykorzystaniem danych osobowych) i w takim przypadku będziemy odpowiednio informować Państwa o wprowadzanych zmianach.

to-top